TEHNIČNI OPIS OBJEKTA – OSKRBOVANA REZIDENCA DRAVLJE

Za gradnjo večstanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-489/2020-30, ki ga je izdala UE Ljubljana. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano dne 28.05.2021 in je postalo pravnomočno dne 25.06.2021.

SPLOŠNI OPIS LOKACIJE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE

Lokacija objekta »Oskrbovana REZIDENCA DRAVLJE« se nahaja v Ljubljani, v predelu Dravlje, na Vodnikovi cesti, vzporedno z Regentovo cesto in severno ljubljansko obvoznico. Objekt bo zgrajen na parcelnih številkah: 1017/6, 1462/13, 1017/2, 1015/8 in 1016/2; vse k.o. Dravlje. Na zemljišču se bo zgradil večstanovanjski objekt 18-ih oskrbovanih stanovanj s skupnim družabnim prostorom v pritličju.

KOMERCIALNI OPIS

FUNKCIONALNA ZASNOVA
Gradbeno dovoljenje predvideva gradnjo 18-ih oskrbovanih stanovanj s skupnim družabnim prostorom in urejenim parkiranjem za lastnike stanovanj v kletni etaži objekta in delno (2 stanovanji) na zunanji površini pred objektom. Vsa stanovanja so lahko prilagojena bivanju funkcionalno oviranim osebam in zadostujejo zahtevam iz pravilnika o oskrbovanih stanovanjih. Objekt bo obsegal 5 etaž: klet z garažo in shrambami ter tehničnimi prostori, pritličje s štirimi stanovanji in družabnim prostorom, dve identični nadstropji, vsako s petimi stanovanji in tretjim nadstropjem s štirimi terasnimi stanovanji. V notranjosti objekta je objekt med vsemi etažami povezan s požarnim stopniščem in z dvigalom.

 

PODZEMNA ETAŽA
V podzemni etaži bodo urejena lastniška parkirna mesta (18PM, od tega sta dve zaporedni parkirni mesti ter tri mesta za invalide), shrambe posameznega stanovanja ter tehnični prostori. Dostop za avtomobile je zagotovljen preko dovozne klančine. Prostori v podzemnem delu niso ogrevani. Garažni del bo naravno prezračevan, posamezni prostori shramb bodo prezračevani mehansko.

 

PRITLIČJE
V pritličju se nahaja vhodna avla, štiri stanovanjske enote, skupen družabni prostor s sanitarijami, komunikacije in komunikacijski jašek. V pritličju imajo vsa stanovanja svoje pripadajoče atrije. Glavni vhod v objekt se nahaja na južnem dvorišču. Vhodni predprostor je opremljen z video domofonom ter poštnimi nabiralniki.

 

I. IN II. NADSTROPJE
V 1. in 2. nadstropju se nahaja po pet stanovanj v posameznem nadstropju. Vsa stanovanja bodo imela ali lože ali balkone .

 

III. NADSTROPJE
V 3. nadstropju se nahajajo štiri stanovanjske enote. V tretjem nadstropju imajo vsa stanovanja terase, katere niso pokrite, imajo pa predpripravo za možnost dodatne naknadne vgradnje pergol.

GRADBENE IZVEDBE

TEMELJENJE
Objekt bo globoko temeljen na pilotih. Predvidenih je 51 pilotov, razporejenih po celotnem območje predvidene temeljne plošče.

 

KONSTRUKCIJA
Zasnova objekta je kombinacija armiranobetonske in zidane konstrukcije z opečnimi votlaki, z armiranobetonskimi slopi in horizontalnimi nosilci ter vertikalnimi stebri. Nosilni zidovi so armiranobetonski. Medetažna konstrukcija je masivna betonska konstrukcija z izolacijo in estrihom. Streha je ravna.

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

Do objekta oskrbovanih stanovanj vodi vhodna ploščad, ki je tlakovana in je povozna za intervencijska vozila. Vhodna ploščad je namenjena pešcem in druženju stanovalcev. Od Vodnikove ceste vodita ločena dostopa do objekta za motorna vozila – dostopna pot do uvozno izvozne rampe in na zunanjem delu parkirišča. Območje urejanja je mestoma ograjeno z žičnato ograjo in deloma z zimzeleno živo mejo.

OBRTNIŠKE IZVEDBE

NOTRANJE PREDELNE STENE
V objektu so predvidene mavčnokartonske stene kot ločnice prostorov znotraj stanovanj. Predelne stene med posameznimi stanovanjskimi enotami so zidane ali armiranobetonske, kjer je s projektom predvideno pa so dodatno obložene z mavčnokartonskimi oblogami. V pritličju in na hodnikih so predvideni montažni spuščeni stropi.

 

TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA OBJEKTA
Celotni obod objekta je izoliran s termoizolacijskimi ploščami v debelini 18cm.

 

OKNA
Okna so večprekatna PVC s kovinskim jedrom in troprekatno termopan zaščito. Profili okvirjev so iz kakovostno preverjenega, trdega PVC-ja za visoke obremenitve. Zunanja okenska polica je iz alu barvane pločevine. Notranja okenska polica bo bela (za okna s parapetom). Senčenje prostorov je izvedeno s podometnimi zunanjimi screen roloji.

 

VRATA
Vhodna vrata v objekt so aluminijasta. Na glavnem vhodu so dvodelna, z večjim odpiralnim delom in manjšim fiksnim. Ostala vrata so enojna. Vhodna vrata v stanovanja so kvalitetna, protivlomna in zvočno izolirana v požarni izvedbi, ki so opremljena s kukalom in cilindrično ključavnico z večtočkovnim zapiranjem in ustrezno protipožarno zaščito. Notranja vrata so bele barve, lesena in opremljena s skritimi nasadili in magnetno ključavnico. Vsa vrata kopalnic se odpirano navzven.

 

FINALNI TLAKI
V bivalnih prostorij je predviden finalni tlak iz gotovega večslojnega hrastovega parketa. V sanitarnih prostorih je predvidena talna in stenska keramika. Finalni tlak na terasah, ložah in balkonih je iz granito-keramičnih ploščic.

 

STREHA OBJEKTA
Streha objekta je ravna in nepohodna. Nad hidroizolacijskim slojem je tanek sloj prodca. Na strehi objekta se nahajajo štiri strešne kupole/svetlobniki. Na ravno streho je mogoče dostopati v 3. nadstropju iz požarnega stopnišča s pomočjo lestve. Na strehi so izvedene predpriprave za možnost naknadne vgradnje split sistemov (klim).

STROJNE IN ELEKTRO INŠTALACIJE

OGREVANJE
Prostori v podzemnem delu objekta niso ogrevani. Ogrevani so prostori v nadzemnem delu objekta, ki predstavljajo stanovanja ter prostor za druženje v pritličju. Ogrevanje posameznih stanovanjskih enot ter družabnega prostora se ogreva s pomočjo stanovanjskih toplotnih postaj. Z njimi se poleg ogrevanja vrši tudi ogrevanje sanitarne vode. Osnovni element ogrevanja predstavlja stenski plinski kondenzacijski kotel nameščen v plinski kotlovnici v kleti. V osnovi se vsi prostori ogrevajo s sistemi površinskega talnega ogrevanja. V kopalnicah so dodatno nameščeni še električni stenski kopalniški radiatorji.

 

HLAJENJE
V vseh stanovanjskih enotah je predvidena predpriprava za možnost dodatne namestitve hlajenja s split sistemi. Zunanje enote se praviloma nahajajo na strehi objekta, za notranje enote se izvede predpriprava zaključena s tipsko podometno dozo, na katero je dodatno možno namestiti notranje enote split sistema.

 

KANALIZACIJA
Odpadne vode iz objektov bodo potekale preko notranje vertikalne in horizontalne kanalizacije v revizijske jaške in naprej na javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne komunalne vode iz objekta se odvodnjavajo direktno v javno kanalizacijo odpadnih vod. Čiste padavinske vode s strešne površine se odvodnjavajo preko peskolovov, umazane padavinske vode z utrjenih in povoznih površin pa preko skupnega lovilca olj in bencina v meteorno kanalizacijo.

 

PREZRAČEVANJE
Vse stanovanjske enote bodo opremljene z lokalnimi prezračevalnimi napravami z rekuperacijo. Prostore kopalnic se mehansko prezračuje z lokalnimi odvodnimi ventilatorji. Odvodi iz prostorov sanitarij so preko vertikalnih odvodov, ki vodijo na streho objekta, kjer se namesti odvodne prezračevalne kape.

 

VODOVOD
Hišni priključek bo segal v objekt skozi fasadno steno v območju plinske kotlovnice, kjer je nameščen tudi vodomerni števec. Razvodi pitne vode do posameznih stanovanj so zgrajeni iz nerjavnih cevi.

 

ELEKTRO IN TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
Objekt se napaja z lastnim NN energetskim kablom, priključenim v bližnji transformatorski postaji. V kleti je nameščena prostostoječa priključno merilna omara, kjer so predvidene meritve za vse stanovanjske enote in skupno rabo.

 

Za telekomunikacijsko omrežje je v kleti objekta predviden TK omarica ter inštalacijska povezava do stanovanjske komunikacijske omare.

 

Razsvetljava v kleti, družabnem prostoru in hodnikih ter zunanja razsvetljava je predvidena s svetilkami v LED tehniki. Same svetilke v stanovanjskih enotah niso predmet izvedbe. Vklop razsvetljave je predvidena s stikali lokalno po prostorih, delno s senzorji na hodniku in v garaži. V objektu je predvidena inštalacija varnostne razsvetljave za potrebe osvetlitve evakuacijskih poti in hidrantov.

 

Stanovanja bodo opremljena s predpripravo za možnost naknadne izvedbe protivlomne inštalacije.
Predvidene so splošne vtičnice in priključki za kuhinjske aparate (štedilnik, napa, pečica,...).

 

V objektu so predvidene signalno komunikacijske inštalacije univerzalnega ožičenja, video domofon, avtomatsko javljanje požara ter SOS.

 

Vsi parkirni prostori bodo opremljeni s predpripravo za možnost naknadne izvedbe domače električne polnilne postaje za električna vozila.

ZUNANJA IN KRAJINSKA UREDITEV

Celotna zunanja ureditev je prostorsko in krajinsko zasnovana tako, da omogoča zadrževanje v različnih ambientih. Zunanja ureditev je sestavljena iz asfaltnega dela ob uvozu vzdolž dostopne ceste. Tu se nahajajo štiri parkirišča, uvoz v garažo, lokacija za zbiranje komunalnih odpadkov ter uvoz na osrednji tlakovani trg pred vhodom. Zatravljene površine so bodisi nad ploščo kleti bodisi na raščenem terenu.

KOMUNALNA OPREMLJENOST

Objekt bo priključen na:

  • Vodovodni priključek
  • Elektro omrežje
  • Telekomunikacijsko omrežje
  • Omrežje komunalne odpadne vode
  • Plinski priključek

 

 

OPOMBA:
Vsi zgoraj navedeni opisi so informativne narave. Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost stanovanja.